2017-10-12 13:08:39

Natječaj za popunu radnih mjesta, matematika, fizika, likovni, defektolog

NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta

  1. Učitelj/ica  matematike  –   1 izvršitelj/ica na  neodređeno puno radno vrijeme 
  2. Učitelj/ica fizike  -  1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8/40 sati
  3. Učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 18/40 sati  –  do povratka radnice sa bolovanja
  4. Stručni suradnik – defektolog, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme,

16/40  sati -  do povratka radnice  s rodiljnog dopusta.

 UVJETI: Prema Zakonu  o odgoju i    obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti::

  • životopis         
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj  stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci 

Detaljnije vidi na OPŠIRNIJE

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

Polježice 12, 21410 POSTIRA

Klasa: 112-02/17-01/49

Urbroj: 2104-33-01/17-01

Postira, 12. 10. 2017. godine.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08,. 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. I 7/17.) OŠ Vladimira Nazora Postira  raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta

 

Učitelj/ica  matematike  –   1 izvršitelj/ica na  neodređeno puno radno vrijeme  Učitelj/ica fizike  -  1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8/40 sati Učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 18/40 sati  –  do povratka radnice sa bolovanja Stručni suradnik – defektolog, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme,

16/40  sati -  do povratka radnice  s rodiljnog dopusta.

 

 UVJETI: Prema Zakonu  o odgoju i    obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti::

životopis          domovnicu dokaz o stečenoj  stručnoj spremi uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, a prednost u  odnosu na ostale kandidate imaju samo ako ispunjavaju uvjete natječaja.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu:

OŠ Vladimira Nazora

Polježice 12

21410 Postira

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranci OŠ Vladimira Nazora  - Postira i mrežnoj stranici HZZ dana  12. 10. 2017. i traje do 19. 10. 2017. godine.

                                                                                                          v.d. Ravnateljica:

 

                                                                                                          Sanja Nejašmić


Osnovna škola Vladimira Nazora Postira